Leroy Sherrod
Leroy Sherrod at Lake City, Florida in 1976.
Photo sent by Billy Register